En Sv

ANVÄNDARVILLKOR FÖR PICTUREMYLIFE DAGBOKEN

 

PictureMyLife Communication AB (“PictureMyLife”, “vi” eller “oss”) tillhandahåller en digital, bildbaserad kontaktbok (”Dagboken”) för barn, unga och vuxna med behov av kognitivt stöd samt deras anhöriga och stödpersoner via webbapplikation och appar.

Dessa villkor (”Villkoren”) reglerar användandet av och anslutningen till Dagboken.  

 

1. ALLMÄNT OM DAGBOKEN

1.1 Dagboken vänder sig till personer med behov av kognitivt stöd (”Dagboksinnehavare”) för att användas som ett stöd i det dagliga livet. Med Dagboken kan Dagboksinnehavare, personal och familj kommunicera med text och ladda upp bilder och filmer. Dagboken kan användas både i hemmet, i skolan, på daglig verksamhet och boenden för att underlätta kommunikation dem emellan.

1.2 Tjänsterna finns tillgängliga som webapplikation och som app för iOS och Android.

1.3 De här Villkoren gäller bland annat för hur Dagboken får användas och riktas mot dig som är myndig Dagboksinnehavare alternativt målsman, god man eller förvaltare för Dagboksinnehavare (”Ägare”) samt för Inbjudna.

2. DEFINITIONER

Dagboksinnehavare - avser den person som Dagbok skapas för.

Ägare - en Dagboksinnehavare som är myndig är också Ägare av innehållet i Dagboken. Om Dagboksinnehavare är omyndig, är vårdnadshavare eller god man/förvaltare Ägare av innehållet i Dagboken.

Prenumerant - Den som betalar prenumerationen och kan vara Förälder, en juridisk person, t.ex. en skola eller organisation som driver boende och/eller dagverksamhet, eller Dagboksinnehavare. Prenumerant måste alltid inhämta Ägares tillstånd att starta en Dagbok.

Admin - Prenumerant är också administratör (”Admin”) av Dagboken, innebärande att t.ex. lärare på en skola eller ansvarig på ett boende kan vara representant för Prenumerant och i denna roll vara Admin.

Inbjudna – är personal (som inte är Admin), familj och övriga som är inbjudna av Admin/Ägare

3. ANVÄNDNING

3.1 För att kunna använda tjänsten behöver Admin/Ägare skapa en dagbok för Dagboksinnehavare och bjuda in familj och personal. Admin/Ägare ansvarar för vilka som bjuds in till Dagboken.

3.2 För att logga in till tjänsten behöver man legitimera sig med Freja eID, Bank ID eller den leverantör av legitimeringstjänst som PictureMyLife vid var tid har stöd för. Vidare är det nödvändigt för Admin/Ägare att lämna de andra uppgifter som PictureMyLife begär, t.ex. personuppgifter, betalningsinformation, kontaktuppgifter och uppgifter om Dagboksinnehavare.

3.3 Inloggningen är personlig för alla, dvs. Admin/Ägare, och Inbjudna. Det är därför viktigt att hantera lösenord och andra identifikationsuppgifter på ett betryggande sätt så att andra inte kan ta del av dem. Om lösenord förloras, eller om det finns misstanke om obehörigt användande av Dagboken, måste du omedelbart kontakta oss eller den vi anvisar.

4. GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

4.1 Genom att skapa Dagbok godkänner Admin/Ägare Villkoren. Det innebär att PictureMyLife och Admin/Ägare ingår ett avtal för vilket Villkoren gäller. Inbjudna godkänner Villkor i samband med registrering i Dagboken.

4.2 En aktuell version av Villkoren finns alltid tillgängliga på PictureMyLifes webbplats.

5. REGLER FÖR ANVÄNDNINGEN AV DAGBOKEN

5.1 Användningen av Dagboken ska ske på ett sätt som överensstämmer med dessa Villkor.

5.2 Med undantag för sådant användande som uttryckligen tillåts häri eller stöds av Dagboken är det inte tillåtet att utan vår skriftliga tillåtelse:

i) sprida Dagboksinnehavares innehåll i annat medium utan dennes tillåtelse;

ii) förändra eller modifiera någon del av Dagboken eller den tekniska plattformen;

iii) försöka skaffa åtkomst till Dagboken eller innehåll genom någon annan teknologi eller något annat medel annat än genom de åtkomstsätt som PictureMyLife från tid till annan tillhandahåller, eller sådana andra funktioner som PictureMyLife uttryckligen har anvisat för detta syfte;

iv) kringgå, avaktivera eller på annat sätt störa (i) säkerhetsrelaterade funktioner inom ramen för Dagboken, (ii) funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av Dagboksinnehavares innehåll eller (iii) funktioner som inskränker användningen av Dagboken eller material tillgängligt via dem;

v) använda Dagboken eller innehåll för försäljning eller marknadsföring av varor eller tjänster;

vi) använda eller starta robot, spindel eller annat automatiskt system som skickar meddelanden till PictureMyLifes servrar;

vii) samla in eller lagra personuppgifter eller annars agera i strid med Villkoren; eller

viii) utan rättighetsinnehavares samtycke kopiera, reproducera, distribuera, sända, visa, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja annans innehåll eller material utöver vad som följer av dessa Villkor.

5.3 Dagboken får endast användas för de ändamål och på det sätt som den är avsedd för. Ägare/Admin är t.ex. ensamt ansvarig för att användningen inte ger upphov till skada eller annan olägenhet för PictureMyLife eller tredje man (exempelvis genom massanrop eller spridande av datavirus) eller strider mot lag eller mot myndighetsföreskrift eller beslut. Användning i strid med dessa Villkor kan komma att rapporteras av Picture My Life till myndigheter.

5.4 Dagboken tillhandahålls i vid var tid gällande befintliga skick. PictureMyLife kan inte garantera att Dagboken alltid kommer att fungera utan störning eller är fri från felaktigheter och brister. Inte heller garanterar PictureMyLife att den information som erhålls vid användningen är korrekt eller tillförlitlig.

6. INTEGRITET

6.1 PictureMyLife är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas av Admin/Ägare vid användandet av Dagboken.

6.3 Eftersom Dagboken är tänkt att fungera som just en dagbok är integriteten väldigt viktig för oss. Genom att godkänna Villkoren godkänner du även att personuppgifter samlas in och behandlas enligt vår integritetspolicy, som utgör bilaga till och är en del av dessa Villkor. Vi kommer därför aldrig att använda personuppgifter för några andra ändamål än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla Dagboken.

6.3 Utan hinder av ovanstående har PictureMyLife rätt att anlita personuppgiftsbiträde inom ramen för t.ex. identitetsverifiering och IT-drift. Ett sådant personuppgiftsbiträde är dock skyldigt att inte använda personuppgifter på annat sätt än vad som medges enligt Villkoren.

 

7. TILLHANDAHÅLLANDE AV EGET INNEHÅLL

7.1 Inom ramen för Dagboken har Dagboksinnehavare, Admin/Ägare och Inbjudna möjlighet att ladda upp eget innehåll, såsom bilder, filmer och texter. Sådant innehåll blir tillgängligt för alla Inbjudna. PictureMyLife ansvarar inte för hur sådana tredje män använder innehållet.

7.2 Äganderätten till innehåll som Admin/Ägaren och Inbjudna laddar upp är Ägarens (eller den rättighetsinnehavare vars tillåtelse har inhämtats enligt Villkoren).

7.3 Admin/Ägaren och Inbjudna är gentemot PictureMyLife ansvariga för innehåll som de laddar upp och konsekvenserna av uppladdningen. PictureMyLife är inte ansvarigt för innehåll som laddas upp av annan än PictureMyLife och står inte bakom annans innehåll eller vad som uttrycks i sådant innehåll. Vi kan inte garantera att det inte förekommer innehåll som är felaktigt, kränkande eller anstötligt i Dagböckerna. Om inte annat följer av lag har PictureMyLife ingen skyldighet att ta bort sådant innehåll.

7.4 Admin/Ägaren och Inbjudna är gentemot oss ansvariga för att ha inhämtat samtycke, tillåtelse, licens eller rättighet till uppladdning av innehåll som genom upphovsrätt eller på annat sätt helt eller delvis tillkommer Sådan(t) samtycke, tillåtelse, licens eller rättighet ska även omfatta rätt att upplåta innehållet i enlighet med denna punkt 7

7.5 Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ta bort innehåll som vi får kännedom om och som enligt vår bedömning kan uppfattas som kränkande eller olämpligt.

 

8. PRIS OCH BETALNING

8.1 Dagboken är en prenumerationstjänst. Prisuppgifter för prenumeration finns på vår webbplats. Betalning kan ske genom de betalningsmetoder som PictureMyLife från tid till annan erbjuder.

8.2 PictureMyLife kommer att meddela ändringar i priset minst en månad innan det nya priset börjar gälla.

8.3 Om tillgången till Dagboken tillhandahålls enligt avtal mellan PictureMyLife och tredje man, t.ex. skola, daglig verksamhet eller boende, kan det hända att sådan tredje man betalar för prenumerationen (och därmed är Prenumerant). Då behöver Ägare inte betala. Om däremot avtalet med sådan tredje man upphör kommer Ägare att behöva betala för Dagboken och registrera betalningsinformation, såsom bankkortuppgifter, för fortsatt tillgång till aktuell Dagbok.

8.4 Vid utebliven betalning stängs Dagboken av 30 dagar efter att påminnelse skickats.

9. ÄNDRINGAR AV DAGBOKEN

Dagboken uppdateras och förändras emellanåt. Det innebär att PictureMyLife har rätt att från till tid annan förändra Dagboken till form, innehåll och natur utan föregående information.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 PictureMyLife har äganderätt, upphovsrätt och all annan rätt till tjänsten Dagboken, och därtill knutna varumärken.

10.2 Admin/Ägare, Dagboksinnehavare och Inbjudna får gärna ladda ned, visa upp eller skriva ut information från Dagboken. Denna information är emellertid endast avsedd för eget personligt, icke-kommersiellt bruk. Denna rätt utgör inte någon överföring av äganderätten till endera av Dagboken, webbplatsen eller dess material. Dagboken och materialet som förmedlas därigenom, inbegripet all text och alla bilder, ägs av PictureMyLife eller används av PictureMyLife enligt licens. Materialet får inte kopieras eller användas på annat sätt utan att PictureMyLife först har medgivit detta skriftligen.

10.3 På alla kopior av Dagboken ska alla förekommande copyrightmeddelanden och andra meddelanden om äganderätt lämnas kvar oförändrade.

11. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

PictureMyLife har rätt att göra ändringar av Villkoren. Vi kommer att meddela Admin/Ägare och samtliga Inbjudna innan vi genomför väsentliga ändringar i Villkoren och ge möjlighet att ta del av de reviderade Villkoren innan Dagboksinnehavare fortsätter att använda Dagboken. Om du fortsätter att använda Dagboken efter att ändringar har gjorts i dessa Villkor innebär det att du godkänner de ändrade villkoren. Om inte ändringen godkänns, kan tillgången till Dagboken komma att begränsas eller upphöra.  

12. UPPSÄGNING

12.1 Admin/Ägare kan när som helst avregistrera Dagboksinnehavare från Dagboken. Vid avregistrering ska dessa Villkor anses uppsagda till upphörande samma kalendermånads utgång.

12.2 Om tillgången till Dagbok tillhandahålls enligt avtal mellan PictureMyLife och tredje man, t.ex. skola, daglig verksamhet eller boende (Prenumerant), ska dessa Villkor anses automatiskt uppsagda till omedelbart upphörande när avtalet mellan PictureMyLife och sådan Prenumerant upphör att gälla. För att undvika upphörande enligt denna bestämmelse uppmanas Admin/Ägare kontakta oss för fortsatt tillgång till Dagboken.

12.3 Vid detta avtals upphörande upphör tillgången till Dagboken. Vid upphörande enligt punkt 12.1 eller 12.2 kan Admin/Ägare och Inbjudna skriva ut Dagbokens innehåll inom 90 dagar från upphörandet. PictureMyLife kommer att under 90 dagar från upphörandet att spara all information om Admin/Ägare samt allt innehåll som har laddats upp i Dagboken. Efter 90-dagarsperiodens utgång kommer sådan information och sådant innehåll att raderas.

12.4 Utan hinder av vad som i övrigt anges i denna punkt 12, har PictureMyLife rätt att spara avidentifierad information (d.v.s. information som inte längre är en personuppgift) utan begränsning i tiden.

12.5 PictureMyLife kan stänga av eller begränsa Dagboksinnehavares tillgång till Dagboken om denne, Admin/Ägare eller Inbjudna brutit mot väsentlig bestämmelse i dessa Villkor, brutit mot annan bestämmelse i dessa Villkor utan att vidta rättelse efter påpekande, använt Dagboken i samband med brott (eller vid skälig misstanke om sådan verksamhet), lämnat oriktiga uppgifter vid registreringen av Dagboksinnehavare eller på annat sätt visat att Admin/ Ägare inte kan eller inte har för avsikt att följa dessa Villkor. PictureMyLife kan också komma att säga upp avtalet avseende Dagboken om vi blir skyldiga att avsluta avtalsförhållandet enligt lag eller myndighets bindande beslut eller om vi beslutar att inte längre tillhandahålla Dagboken. PictureMyLife kan också stänga av eller begränsa tillgång till Dagboken om det finns misstanke om att kontot används av annan eller om kontot används på ett sätt som innebär risk för övriga användare (exempelvis oavsiktlig spridning av datavirus). 

13. ANSVAR

13.1 PictureMyLifes ansvar för skada är begränsat till vad som kan följa av tillämplig tvingande lag. Vi ansvarar således inte för skada som Admin/Ägare, Inbjudna eller Dagboksinnehavare upplever att de tillfogats på grund av att (i) Dagboken inte fungerat som förväntat, (ii) PictureMyLife tagit bort innehåll, begränsat tillgång till Dagboken eller stängt av Dagboksinnehavare, (iii) annan obehörigen berett sig tillträde till Dagboksinnehavare profil eller (iii) PictureMyLife gjort ändringar i Dagboken eller Villkoren.

13.2 PictureMyLifes skadeståndsansvar är begränsat till direkta skador uppgående till ett belopp motsvarande ett års Avgifter för Abonnemanget.

13.3 Admin/Ägare och Inbjudna kan hållas ansvariga för förlust eller skada som drabbar PictureMyLife eller annan till följd av att de agerar på ett sätt som strider mot dessa Villkor eller till följd av annat oaktsamt eller uppsåtligt agerande.

14. FORCE MAJEURE

Om PictureMyLife förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren på grund av omständighet som PictureMyLife inte kunnat råda över (som blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, elavbrott, avbrott i kommunikationer, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits), ska det medföra framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från eventuella påföljder.

15. ÖVRIGT

15.1  All PictureMyLifes kommunikation med Admin/Ägare och Inbjudna sker elektroniskt genom e-mail, pop-upp rutor i Dagbok eller anslag på vår hemsida. Vid e-mail använder vi oss av de kontaktuppgifter som Admin/Ägare och Inbjudna lämnat till oss. Admin/Ägare är därför skyldiga att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.

15.2 PictureMyLifes underlåtelse att utöva eller göra gällande rättighet i Villkoren medför inte att PictureMyLife har avstått från att tillvarata sina rättigheter utan dessa kan när som helst göras gällande av PictureMyLife.

15.3 Om en bestämmelse i dessa Villkor skulle visa sig ogiltig eller oskälig ska den bestämmelsen jämkas eller tas bort från Villkoren utan att Villkoren i övrigt påverkas.

15.4 PictureMyLife har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annan liksom att anlita underleverantör för fullgörandet av sina åtaganden enligt dessa Villkor. 

16. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

16.1 Dessa Villkor lyder under svensk lag. Tvist angående dessa Villkor ska lösas av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.